Đồng giá phí mua hàng 1% - Không làm tròn cân - Tính cân nặng thực
Thẻ: hàng hóa